Co dziedziczy małżonek? Zapis naddziałowy jako uprawnienie małżonka dziedziczącego z ustawy

Małżonek dziedziczący z ustawy może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. 

Określenie " ponad swój udział spadkowy" oznacza , że uzyskane przedmioty nie mogą ulec zaliczeniu na przysługujący mu udział spadkowy.

 

Uprawnienie to ( art. 939 kc ) powstaje przy spełnieniu następujących przesłanek:

 

1. w chwili otwarcia spadku istniał związek małżeński i małżonkowie pozostawali we wspólnym pożyciu,

 

2. małżonek dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, którzy nie są jednak zstępnymi spadkodawcy, 

 

3. zarówno małżonek jak i spadkobiercy wymienieni w pkt 2 mieszkali razem ze spadkodawcą w chwili otwarcia spadku.

 

Separacja faktyczna, istniejąca w chwili otwarcia spadku, wyklucza zapis naddziałowy.

Uprawnienie małżonka jest wyłączone, jeżeli wspólnie z nim dochodzą  do dziedziczenia na podstawie ustawy zstępni spadkodawcy, którzy mieszkali z nim w chwili jego śmierci.

 

Czym są przedmioty urządzenia domowego , o których mowa w art. 939 kc?

Wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego i stanu majątkowego małżonków.

 

Małżonek na podstawie art. 939 kc może wystąpić z roszczeniem o przeniesienie własności przedmiotów urządzenia domowego, oczywiście po otwarciu spadku.