Rozwód/separacja a dziedziczenie

 Od dziedziczenia z ustawy wyłączony jest  " były małżonek ", tj.:

 

1. gdy zapadł prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo

 

2. gdy zapadło prawomocne orzeczenie o separacji

 

3. zapadło orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa

 

4. zapadło orzeczenie stwierdzające nieistnienie małżeństwa

 

Ale co w przypadku, gdy śmierć małżonka nastąpiła po wniesieniu powództwa, ale przed uprawomocnieniem?

 

Co do zasady od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo - przestaje istnieć pomiędzy stronami związek małżeński.

Do momentu jego uprawomocnienia - małżonek pozostaje w kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym drugim małżonku.

 

Jednak ustawa Prawo rodzinne i opiekuńcze daje możliwość wyłączenia małżonka od dziedziczenia w sytuacji:

 

gdy spadkodawca jeszcze przed śmiercią wystąpił  o orzeczenie rozwodu ( lub separacji ) z winy małżonka i to żądanie było uzasadnione.

 

 

Ustawa zatem daje możliwość wyłączenia małżonka spadkodawcy. który zgodnie z powszechnym poczuciem sprawiedliwości nie powinien dziedziczyć na podstawie ustawy.

 

Z takim odrębnym powództwem mogą wystąpić pozostali spadkobiercy ustawowi powołani do dziedziczenia w zbiegu z ( tym ) małżonkiem.