Co to jest zarząd sukcesyjny / wpis do CEIDG

Uchwalona została długo-oczekiwana przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ( u.z.s. )


Jak przewiduje jej art. 1 - ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Na wstępie należy zaznaczyć, że najwygodniejszą i najprostszą procedurą ustanowienia zarządu sukcesyjnego jest wskazana w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy i polegająca na:

1. Powołaniu zarządcy sukcesyjnego przez samego przedsiębiorcę jeszcze za jego życia poprzez wskazanie określonej osoby lub zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.

W tym przypadku niezbędna będzie zgoda zarządcy.

Oba oświadczenia- powołanie i zgoda – muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jak wynika z art. 10 u.z.s. a contrario - w/w procedurę powinno zwieńczyć złożenie wniosku o wpis do CEIDG zarządcy sukcesyjnego przez samego przedsiębiorcę.

Bowiem w razie braku takiego wniosku zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony wyłącznie w wyniku powołania zarządcy sukcesyjnego na podstawie art. 12. cdn