Dokumentacja podziałowa. Wstępny projekt podziału a mapa z podziałem nieruchomości.

 Wstępny projekt podziału nieruchomości a projekt podziału- różnice i etap wymagalności

 

Do przeprowadzenia podziału nieruchomości w trybie administracyjnym na podstawie art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn), składamy szereg dokumentów wyszczególnionych w art. 97 ust 1a ugn. Pewne wątpliwości zawsze budzi wymóg złożenia wstępnego projektu (pkt 4) i mapy z projektem podziału ( pkt 8). Wątpliwości czasem budzi kwestia złożenia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.

W tej ostatniej kwestii należy pamiętać, że tytułem prawnym jest prawo przysługujące do nieruchomości. A zatem składamy odpis z księgi wieczystej, a w jego braku:

- akt notarialny nabycia prawa własności, lub

- ostateczną decyzję administracyjną przyznającą prawo do nieruchomości, lub

- prawomocne orzeczenie sądu (postanowienie lub wyrok- co zależy od trybu nieprocesowego lub procesowego postępowania)

 

Natomiast wracając do tematu wstępnego projektu oraz projektu, rzecz polega na tym, że na etapie wnioskowania ma miejsce weryfikacja przez organ, kończąca się postanowieniem pozytywnie lub negatywnie opiniującym podział pod kontem zgodności z mpzp.

Wstępny projekt podziału sporządzany jest na kopii mapy zasadniczej, a w razie jej braku na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o elementy zagospodarowania terenu. Co do zasady na tym etapie nie ma wymogu prawnego by wstępny projekt opracowany był przez uprawnionego geodetę. Inaczej się rzecz ma w przypadku dalszego etapu – a mianowicie projektu podziału, który składany jest po uzyskaniu pozytywnego postanowienia opiniującego. Projekt wymagany w pkt 8 art. 97 ust. 1a musi być sporządzony zgodnie z warunkami dla sporządzania dokumentów geodezyjnych. Przede wszystkim projekt powinien zawierać propozycję sposobu zapewnienia wydzielanym działkom dostępu do drogi publicznej ( albo poprzez wydzielenie odrębnego gruntu na ten cel albo terytorialną propozycję ustanowienia służebności drogi publicznej).

 

Jeżeli podziałowi ewidencyjnemu podlega nieruchomość zabudowana, granica dzielonych działek przebiega wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu.

 

Zatem podsumowując, w celu wydania postanowienia opiniującego składamy dokumentu z art. 97 ust. 1a pkt 1-4 ugn, w tym właśnie omówiony wyżej wstępny projekt podziału nieruchomości. Po ustaniu postanowienia pozytywnie opiniującego, przyszedł czas na kolejne dokumenty- z pkt 5-8 , w tym mapę z projektem podziału sporządzoną przez uprawnionego geodetę.