Opłata adiacencka

Jeżeli na skutek dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego podziału ewidencyjnego nieruchomości wzrośnie jej wartość, wójt (burmistrz, prezydent) może ustalić w drodze decyzji opłatę adiacencką. Taka opłata może być nałożona jeżeli podział nastąpił na podstawie orzeczenia sądu cywilnego.

Zanim do tego dojdzie, wzrost wartości nieruchomości (nie zaś wydzielonych działek gruntu) i większa jej atrakcyjność rynkowa musi być stwierdzona opinią rzeczoznawcy majątkowego  zawierającą analizę rynku. Zatem przedmiotem operatu szacunkowego będzie nadal cała nieruchomość, nie zaś poszczególne działki gruntu.

Te okoliczności mają być udowodnione w należyty sposób przez organ. Ustalenie i pobranie opłaty nie ma nic wspólnego ze sprzedażą poszczególnych działek gruntu.  

Ustalenie jej wysokości odbywa się w oparciu o uchwałę Rady Gminy określającej stawkę procentową tej opłaty (nie może przekroczyć max 30 % kwoty o jaką wzrosła wartość nieruchomości). Przy czym uchwała musi istnieć w dniu gdy decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości stała się ostateczna lub orzeczenie sądu stało się prawomocne.

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty opłaty adiacenckiej jest beneficjent wzrostu wartości nieruchomości, czyli właściciel wydzielonych działek gruntu w dniu wydania decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Ta zasada obowiązuje nawet jeśli opłata adiacencka zostanie nałożona już po sprzedaży działek gruntu. Wyjątkiem jest sytuacja nabycia na podstawie spadkobrania, gdyż spadkobiercy wchodzą w prawa i obowiązki pierwotnego właściciela i są beneficjentami wzrostu wartości nieruchomości. 

Jak się rzecz ma w sytuacji współwłasności? Opłata adiacencka obciąża każdego ze współwłaścicieli adekwatnie do przysługujących im udziałów. Ale w przypadku współwłasności łącznej- odpowiedzialność jest solidarna.

Opłata adiacenka staje się wymagalna po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o jej ustaleniu stała się ostateczna.

Na zakończenie warto dodać, że rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej jest możliwe o ile w odpowiednim momencie zostanie złożony wniosek o to. Prawnik przeprowadzający podział w imieniu swojego klienta, będzie wiedział kiedy to zrobić.